Miksi uskoa Jumalaan?

Näiden sivujen tarkoituksena on esittää tiivis ja pelkistetty kooste keskeisistä perusteista uskolle Jumalaan - seikoista, jotka vievät niin erikseen kuin yhdessä siihen johtopäätökseen, että Jumala on olemassa ja Jeesus on se, joka hän sanoikin olevansa.

Uskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Persoonaan. Erilaisten tosiasioiden tunteminen ei itsessään synnytä uskoa, mutta se voi auttaa vakuuttumaan tästä Persoonasta.


Kommentit ja palaute ovat tervetulleitaTUTUSTU MYÖS:


Artikkeleita uskosta ja apologetiikasta


> OLENKO KRIITTINEN AJATTELIJA? Mitä eroa on kriittisellä ajattelulla ja skeptisismillä

> MAKARONIPERSPEK-TIIVI: Mitä tarkoittaa ennakkoluulo?

> SUVAITSEVAISUUDEN
JA SUVAITSEMATTO-MUUDEN TOIMINTA-MEKANISMI:
Miten määritellään näkemykset,
"joita ei tarvitse suvaita"?


> KUN LAPSET
ESITTÄVÄT VAIKEITA
KYSYMYKSIÄ JUMALASTA


> STEFANUS, ENKELINKASVOINEN APOLOGEETTA
Millainen mies oli ensimmäinen marttyyri, josta vastustajatkin totesivat, että hänellä oli kuin enkelin kasvot?

>“JOS TE ETTE ANNA IHMISILLE ANTEEKSI...”
Mitä tarkoittaa Matt. 6:15? Opettavatko Jeesus ja Paaval eri tavalla anteeksiantamuksesta?


> TODISTAAKO MARTTYYRIUS, ETTÄ KRISTINUSKO ON TOTTA?

> TARVITSEEKO JUMALA PUOLUSTAJAA?
Miten seurakunnan pitäisi suhtautua ja toimia, kun Jumalaa ja Raamattua pilkataan?


> "USKON PUOLUSTUKSEN PUOLUSTUS"
Miten seurakunta
vastaa ihmisten tiedon tarpeeseen? Mitä hyötyä on apologeettisesta sisällöstä sen opetuksessa
?

> "RUSINAT PULLASTA?"
Valikoivatko kristityt Raamatun opetuksia
omien tarkoitusperien mukaan?


> HENGEN JA JÄRJEN SUHDE, OSA 1: Pyhän Hengen vaikutus tiedon ja järjen alueella

> APOLOGETIIKKA OSANA SEURAKUNNAN TODISTUSTA
Mitä kuuluu seura-kunnan ulospäinsuun-tautuvaan viestiin, ja mikä on uskon puolustamisen osuus tästä viestistä?

> ARMON JA OIKEUDEN YHDISTYMINEN: Jumalan pelastus-suunnitelma, kristillnen etiikka ja yhteis-kunnallinen päätöksenteko

> MITÄ OVAT IHMEET?
Ihmeiden apologiaa ja määrittelyä


> "RAKASTA HERRAA KAIKESTA MIELESTÄSI"
Luuk. 10:27 - Mitä tarkoittaa erityisesti Jumalan rakastaminen ymmärryksellä?


> SYNTISEN RUKOUS
Evankeliseen perinteeseen kuuluvaa uskoontulorukousta on puollettu ja kritisoitu.


> KRISTILLINEN ETIIKKA JA YHTEISKUNTA
Miten ja milloin uskova perustelee etiikkansa Raamatulla?

Uusia artikkeleita tulossa. 

 

 

Perusteita uskolle Jumalaan:
8 eri päättelylinjaa

Alla on suppea, nopeasti luettava esitys kustakin päättelylinjasta.
Lisää asiaa löytyy tekstissä olevista linkeistä.

- Pahan olemassaolo todistaa Jumalasta

- Maailmankaikkeudella on alku ja siksi myös syy.

- Luonnonvakioiden äärimmäisen tarkka hienosäätö

- Elävien organismien sisältämä informaatio

- Tietoisuuden ja persoonallisuuden olemassaolo

- Raamatussa on ominaisuuksia, jotka ylittävät ihmisen mahdollisuudet

- Jeesuksen on oltava Jumala, koska loogista vaihtoehtoa ei ole

- Henkilökohtaiset todistukset Jumalan toiminnasta kautta historian

____________________________________________________________

1. Pahan olemassaolo todistaa Jumalasta.

Paha koetaan todellisena. Joitakin asioita pidetään kautta maailman yksiselitteisesti pahoina.

Mitään asiaa ei kuitenkaan voi pitää hyvänä tai pahana, jos ei ole olemassa ihmisistä riippumatonta hyvän mittapuuta, johon asioita verrataan.

Tällaista objektiivista hyvän ja pahan normia ei voi olla ilman Jumalaa.

Ajatus, että ei olisi Jumalaa eikä siksi myöskään hyvää ja pahaa, on ristiriidassa meitä ympäröivän maailman kanssa, jossa hyvä ja paha koetaan todellisina.

Ihmisyyteen kuuluu yleismaailmallinen tietoisuus
hyvän ja pahan todellisuudesta
.

Objektiivisia moraaliarvoja, käsitystä hyvästä ja pahasta, ei voi olla ilman Jumalaa.

Koska ne kuitenkin ovat olemassa,
Jumala on olemassa.

> Koko artikkeli

> Mutta eläähän suuri osa Jumalaan uskomattomista ihmisistäkin korkeamoraalista elämää

> Neljä havaintoa moraalista perusteluna sille, että sen takana on aineeton Jumala

> Vaihtoehdot moraalin alkuperälle: kuviteltua, sattumaa, biologisesti kehittynyttä tai Jumalan asettamaa

> Voiko Jumala olla olemassa, kun hän ei puutu maailman pahuuteen?

> Jos Jumala käskee ihmistä "Älä tapa", kuinka hän sitten itse saa surmata? Eikö hän ole epämoraalinen?

> Voiko täydellinen Jumala luoda epätäydellistä, ja onko Jumala luonut pahan?

 

2. Maailmankaikkeudella on alku. Siksi sillä on oltava syy ajan, tilan ja aineen ulkopuolella.

Sekä tiede että logiikka osoittavat, että maailmankaikkeudella - ajalla, tilalla ja aineella - on ollut alkupiste.

Ennen alkupistettä ei ollut luonnollista maailmaa tai luonnonlakeja - ei tilaa, ei aikaa, ei energiaa - jotka olisivat voineet aiheuttaa sen. (Ei edes voi käyttää ilmaisua "ennen", koska aika alkoi vasta alkupisteestä.)

Se, että ylipäätänsä mitään on olemassa, edellyttää Jumalan olemassaolon.

Maailmankaikkeus ei ole voinut syntyä olemattomuudesta ilman syytä.

Sen vuoksi jokin ajaton tekijä luonnon ulkopuolelta on
saanut aikaan maailmankaikkeuden synnyn.

Tämä tekijä voi olla vain Jumala.

> Todisteita sille, että maailmankaikkeudella on ollut alku

> Maailmankaikkeudella on oltava alkusyy

> Vaihtoehdot maailmankaikkeuden synnylle: itsestään syntynyt, ollut aina olemassa, ulkopuolisen itseolevaisen aiheuttama.

> Miksi Jumala itse ei tarvitse syytä? Miksi Jumalan on oltava persoonallinen?


3. Maailmankaikkeudella on äärettömän tarkka hienosäätö, joka on edellytys sen olemassaololle ja elämälle.

 

Jos luonnonvakiot - ajasta ja paikasta riippumattomat suureet, joihin kuuluvat mm. valon nopeus ja painovoima - olisivat maailmankaikkeuden syntyhetkellä olleet hivenenkin erilaisia, elinkelpoista planeettaa ei voisi olla eikä elämä olisi mahdollista.

Jos esimerkiksi painovoiman ero nykyiseen olisi ollut 0,00000000000000000000000000000000000001% suuruinen, aurinko ja elämä maapallolla eivät voisi olla olemassa.

On äärettömän epätodennäköistä, että edes pieni määrä luonnonvakioita olisi voinut itsestään asettua täsmälleen oikeiksi.

Nyt niitä tunnetaan jo 128. On laskettu, että todennäköisyys luonnonvakioiden asettumiselle täsmälleen oikeiksi tähtien syntyä varten on 1 tuhannesta miljardista miljardista tai vielä pienempi.

 

Mahdollisuus sille, että maailmankaikkeuden luonnonvakiot voisivat itsestään olla otollisia elämälle,
on liian pieni, että sen voisi käsittää tai laskea.

Yllivertaisen älyn - Jumalan - on täytynyt luoda maailmankaikkeus ja hienosäätää se elämää varten

> Koko artikkeli

 4. Elävien organismien sisältämä informaatio edellyttää Jumalan

Luonto sisältää luettavissa ja ymmärrettävissä olevaa koodattua informaatiota. Solumedian sisältämän viestin voi kääntää toiselle kielelle tai esittää toisen median avulla.

DNA:n sisältämä informaatio on kieltä, joka on merkityksellisyytensä, rakenteensa ja merkistönsä perusteella verrattavissa ihmisen luomiin kieliin. Merkityksellinen viesti esitetään tietyssä ympäristössä tietyin tarkoitusperin.

DNA-molekyyli on tuon informaation kantaja, ei itse informaatio.

Ei ole selitystä sille, miten valtaisa, yksityiskohtainenm, tarkoitusperäinen informaatio olisi ilmestynyt biologiseen materiaan ilman Jumalaa. Tällainen informaatio edellyttää älyllisen ja personnallisen toimijan.

> DNA sisältää kemiallisella koodikielellä merkityn viestin

> Mutaatiot - vääristymät informaatiossa

Yksisoluinen amebakin täyttäisi informaatiollaan 1000 tietosanakirjaa. Yhdenkin geenin informaation syntyminen sattumalta vaatisi arviolta triljoona kertaa tähänastisen maailmankaikkeuden iän.

Yksinkertaisimmassakin solussa on informaation lisäksi oltava heti alusta alkaen monimutkaisia mekanismeja, joita ilman se tuhoutuisi.

> Ei ole yksinkertaista elämää

Aineetonta, merkityksellistä ja tarkoituksellista informaatiota ja sitä välittävää koodijärjestelmää ei voi olla olemassa ilman
älyllistä, persoonallista viestin laatijaa.

Soluissa on kemiallinen koodi,
joka kantaa itsestään erillistä aineetonta, merkityksellistä ja tarkoituksellista informaatiota.

Solujen informaatio ja koodijärjestelmä voivat
olla peräisin vain Jumalasta.

 


5. Tietoisuus ja persoonallisuus todistavat Jumalasta

Tietoisuus ei ole aineelle tyypillinen ominaisuus. Aivoilla on fysikaalisia, mitattavia ominaisuuksia. Sen sijaan tuntemukset, asenteet ja tahto ovat ei-fysikaalisia mielen, sielun ominaisuuksia, joita ei voi havaita eikä mitata..

Minä en ole sama asia kuin tuntemukseni - minä olen se, jolla on tuntemuksia. Minä en ole sama asia kuin ruumiini - minä olen se, jolla on ruumis

Tiedostava, tahtova, tunteva ja ymmärtävä minä - sielu.

Tietoisuuden, persoonan ja ihmisyyden määrittely tavalla, joka vastaa kokemustamme omasta itsestämme, ei onnistu ilman aineettoman ulottuvuuden ja sielun tunnustamista.

Ihmisellä on persoonallisuus, tietoisuus itsestään, tietoisuus oikeasta ja väärästä sekä vapaa tahto.

Ajatus, että ihminen olisi minätön, sieluton ruumis, joka toimii vain hermoärsykkeiden ohjaamana eli ilman omaa, vapaata tahtoa, on vastoin kokemusta omasta itsestämme.

> Lue lisää: Perusteita sielun olemassaololle

Persoonallisuustta ei voi syntyä persoonattomasta aineesta

Persoonallisuutta ei voi syntyä persoonattomasta. Ihmisen persoonallisuuden on oltava peräisin persoonalliselta Jumalalta. Koska ihmisyys on olemassa, Jumalan on oltava olemassa.

Ihminen on persoonallinen ja tietoinen omasta minästään.

Persoonallisuutta ei voi syntyä persoonattomasta.

Ihmisen persoonan on luonut Luoja,
joka on itsekin Persoona ja jolla itselläkin on äly ja tahto
.

> Lue myös: Aineettomat asiat - meille kaikkein tärkeimpiä

 

6. Raamatussa on ominaisuuksia, jotka ylittävät inhimilliset mahdollisuudet perusteita:

Rakenteellinen ominaisuus: Numerokoodi

Raamatun läpi kulkee monimutkainen, monitasoinen ja johdonmukainen matemaattinen koodi, jonka tuottaminen inhimillisin keinoin olisi ollut mahdotonta.

Ivan Panin, yksi aikansa tunnetuimmista matemaatikoista, löysi heprean ja kreikan kirjainten numeroarvoille rekentuvan koodiston, jolla koko Raamatun tekstit on "sinetöity" niin, ettei yhtäkään kirjainta voi muuttaa rikkomatta sitä. Tämä koodi sisältyy koko Raamattuun - jolla on ollut n. 40 kirjoittajaa 1400-1800 vuoden aikana.

Mistään muusta olemassaolevasta tekstistä ei ole löydetty vastaavaa ominaisuutta. Paninin esittämää koodia ei ole pystytty kiistämään.

(Kyseinen koodisto on puhtaasti matemaattinen ja on eri asia kuin gematria eli lukumystiiikka, jossa kirjain-numerokoodiston avulla etsitään tekstistä oletettuja piilomerkityksiä.)

> Lisää Raamatun läpäisevästä matemaattisesta koodista

Sisällöllinen ominaisuus: Toteutuneet ennustukset:

Raamattu sisältää tarkasti toteutuneita ennustuksia, joiden esittäminen inhimilliseltä pohjalta olisi ollut mahdotonta.

Historia vahvistaa ennustusten toteutumisen. Todennäköisyys sille, että kaikki nämä ennustukset olisivat toteutuneet sattumalta, on olematon.

> Todennäköisyys eräiden ennustusten sattumanvariselle toteutumiselle


Raamatun rakenteeseen sisältyvä matemaattinen koodi olisi ollut mahdoton toteuttaa inhimillisin keinoin.
Koodi todistaa siitä,
että Raamattu on Jumalan inspiroimaRaamatun toteutuneet ennustukset ylittävät inhimilisen tiedon rajat ja todistavat siitä,
että Raamattu on Jumalan inspiroima.7. Jeesuksen persoona

Jeesus oli joko mielisairas, huijari tai se, joka hän sanoi olevansa, eli ihmiseksi tullut Jumala. Ainoa historiallisesti ja loogisesti kestävä johtopäätös hänen persoonastaan on se, että Jumala on olemassa, ja Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala.

Taustatietoa:

> Mistä tiedetään, että Uuden Testamentin alkuperäinen sisältö on säilynyt meille

> Mistä voi päätellä, että kirjoittajat puhuivat totta

> Miksi Uusi Testamentti ei voi olla kuvitteellinen

> Miksi Uusi Testamentti ei voi olla legendaa

> Miksi on selvää, ettei Uudessa testamentissa ole pakanallisten mytologioiden vaikutusta

> Jeesus historian henkilönä - Raamatun ulkopuoliset lähteet


Jeesus väitti olevansa ihmiseksi tullut Jumala.

Hän käytti itsestään Jumalan nimeä, väitti olevansa yhtä Jumalan kanssa, olevansa Vanhassa testamentissa ennustettu jumalallinen Messias, voivansa antaa anteeksi syntejä, olevansa ainoa pelastustie. - Siksi häntä syytettiinkin: "Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen."

> Miten Jeesus väitti olevansa Jumala

Jos Jeesus ei ole Jumala, hän oli väitteidensä vuoksi joko huijari tai mielisairas.

Missään tapauksessa häntä ei voi pitää pelkkänä korkeana moraaliopettajana - hänen jumaluusväitteensä veisivät pohjan hänen opetukseltaan eivätkä sallisi tällaista vaihtoehtoa.

> Voisiko Jeesus olla valehtelija tai mielisairas?

Kukaan ei kuitenkaan ole pitänyt häntä huijarina tai sairaana. Hänestä ei saanut valehtelijan tai mielipuolen vaikutelmaa.

Jeesuksen elämä ja opetus oli niin korkeaa ja vaikuttavaa, että häntä on aina yleisesti pidetty suurena moraaliopettajana - jopa kristinuskon vastustajien keskuudessa. Hänen elämänsä oli käännekohta historiassa.

> Käsittivätkö Jeesuksen seuraajat väärin hänen sanomansa?

Toteutuneet Vanhan testamentin ennustukset vahvistavat väitteen jumaluudesta

Todennäköisyys sille, että edes osa n. 300:sta Vanhan testamentin Messias-ennustuksesta olisi voinut sattumalta toteutua Jeesuksen kohdalla, on niin olematon, ettei koko maailmankaikkeus riitä sen havainnollistamiseen. Suurin osa ennustuksista on sellaisia, ettei niihin voinut vaikuttaa itse.

> Todennäköisyys 8 Vanhan testamentin Messias-ennustuksen toteutumiselle yhden henkilön kohdalla

Tunnusteot tukevat Jeesuksen väitteitä jumaluudestaan

Jeesuksen tekemistä ihmeistä on myös Raamatun ulkopuolisia dokumentteja. Evankeliumeissa todistetaan 35 ihmeestä ja sanotaan, että hän teki myös paljon muuta.

> Jeesuksen ihmeteot

> Mitä ovat ihmeet?

Ylösnousemus vahvistaa jumaluuden.

Ylösnousemukselle ja siihin liittyville tapahtumille ei löydy mitään muuta järkevää selitystä, kuin että ne todella tapahtuivat.

> Perusteita sille, että Jeesuksen ylösnousemus on totta

Onko Jeesus huijari, mielisairas vai Jumala?

Vaihtoehdoille 'huijari tai mielisairas' ei löydy riittäviä perusteita.

Vanhan testamentin ennustusten toteutuminen on matemaattisesti kiistämätön peruste
Jeesuksen jumaluudelle.

Tunnusteot todistavat yliluonnollisesta olemuksesta.

Ylösnousemukseen liittyvät tapahtumat voi selittää johdonmukaisesti ainoastaan siten, että se todella tapahtui - samalla vahvistaen Jeesuksen jumaluuden.

Jeesuksen on oltava ihmiseksi tullut Jumala.

 

Jeesuksessa Luoja ja maailmankaikkeuden käynnistäjä tuli itse ihmiseksi.

Jumala, jota muuten ei olisi voinut nähdä ihmisen silmin, voitiin nyt nähdä.

Jeesus poisti syyllisyysongelman, joka erottaa ihmisen Jumalasta.

 


8. Henkilökohtaiset todistukset Jumalan toiminnasta
kautta historian

 

Sadat miljoonat ihmiset voivat todistaa henkilökohtaisesti siitä, mitä usko Jeesukseen on vaikuttanut heidän elämässään.

Ihmisten elämässä on tapahtunut muutoksia, parantumisia ja asioita, joille ei löydy luonnollista selitystä. Heidän elämässään tapahtuu juuri sitä, mitä uskovalle pitääkin Raamatun mukaan tapahtua.

> Uskoontulleiden todistuksia: www.uskoontulo.net

 


Jumalan olemassaolo on asia,
josta ei voi olla kiinnostunut vain jonkin verran.

Jos Jumalaa ei ole olemassa,
hänestä ei kannata olla lainkaan kiinnostunut.

Mutta jos hän on olemassa, asia on niin tärkeä,
että se vaatii kaiken kiinnostuksen,
ja suhteemme tähän Personaan,
jolta koko elämämme tulee, vaatii suurimman huomiomme.


C.S. Lewis

Miksiuskon.net - avattu tammikuussa 2009
Logo ja valokuva: Copyright © 2009 Miksiuskon.net
Layoutin pohja: www.freetemplatesonline.com
Ylläpito ja artikkelit: Mirjami Ivanov